Sprungmarken:

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Pauli Scandinavia AB

Tillämplighet

Dessa försäljningsvillkor tillämpas alltid. Avvikelser från villkoren måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

Med uttrycket skriftligen avses en handling som brev, e-mail eller fax som ovillkorligt undertecknas av båda parter.

 

Leverans/leveranstid

Vi levererar ”fritt fabrik/ ex works” vilket innebär att varan helt är köparens ansvar så fort godset lämnat vårt lager Norsborg-Sverige eller Waldbröl-Tyskland. Eventuell transportförsäkring tecknas av köparen.

Angiven leveranstid på ordererkännande är ej bindande och kan eventuellt ändras. Leveranstid avser leveransvecka från lager, d.v.s. transporttiden tillkommer. Leveransen skall anses fullgjord den dagen varan avsänts eller anmälts färdig för avsändare.

Om beställaren ej i rätt tid uppfyllt av honom åliggande förpliktelser eller på annat sätt fördröjt arbetets utförande, exempelvis genom tillägg eller ändringar i beställningen är Pauli Scandinavia berättigad att förlänga leveranstiden med en av omständigheterna betingad frist, såvida Pauli Scandinavia icke föredrar att begagna sin rätt att häva avtalet.

Försenad leverans berättigar beställaren till skadestånd, endast om särskild överenskommelse härom träffats. Skulle till följd av force majeure leveransens fullföljande hindras, försvåras eller försenas, fritager sig Pauli Scandinavia från allt ansvar och förbehåller sig att efter eget val helt eller delvis annullera avtalet eller uppskjuta leveransen med en av omständigheterna betingad frist utöver den i avtalet bestämda leveranstiden. Så som force majeure anses bl.a. strejk, brand, arbetsnedläggelse, lockout eller annan arbetskonflikt, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, importförbud, exportförbud, allmän varuknapphet, transportsvårigheter, försening av leveranser från underleverantörer eller annan omständighet, varutöver Pauli Scandinavia icke råder. Om beställaren underlåter att mottaga leveransfärdigt gods i fastställd vecka, är han skyldig att stå för alla de kostnader som uppstår till följd av att leverans icke kan ske.

 

Priser

Om ej annat avtalats gäller följande:

Offererade priser gäller fritt Pauli Scandinavias lager och inkluderar ej frakter, försäkringsavgifter eller andra leveransomkostnader. Priserna inkluderar ej mervärdesskatt. Prislistan är endast vägledande.

Priserna kan komma att ändras av omständigheter som Pauli Scandinavia ej råder över, t.ex. väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrade skatter. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Betalning
30 dagar netto från fakturadatum efter godkänd kreditansökan. I annat fall mot efterkrav. Levererat gods föreblir Pauli Scandinavias egendom till dess full betalning erlagts. Accept eller annan förbindelse anses icke som betalning förrän hel inlösen skett. Vid förenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad.

Retur, reklamation – ansvar & skyldigheter
Pauli Scandinavias ansvar gör godset upphör och faran för godset övergår på beställaren i och med godset lämnat vårt lager. Pauli Scandinavia är sålunda ej ansvarig för skada som uppkommit under transport och det åligger kund att teckna ev. transportförsäkring. Anmärkningar (skriftliga) ej gjorda inom 7 dagar efter varans mottagande kan ej beaktas.

Före en retur ska köpare erhålla skriftligt godkännande från Pauli Scandinavia. Retur av varan måste ske senast 30 dagar efter mottagande av varan.

Endast lagerhållna varor får returneras. Vid retur av felfria lagervaror i originalförpackning för kreditering avgår 15 % krediteringsavgift om inte annat överenskommits.

Specialtillverkade och ej lagerhållna varor återtas ej.

Returnerad vara måste vara oskadad samt skickas tillbaka i originalförpackning.

Retur får ej skickas mot efterkrav eller postförskott utan ska skickas tillbaks med frakten betald eller efter våra instruktioner.

Returer ska alltid vara försedda med kopia av följesedel eller faktura.
 
Garanti

Pauli garanterar att våra produkter är felfria i 12 månader räknat från fakturadatum.

Köparen är skyldig att ofördröjligen undersöka varorna efter mottagandet och skriftligen meddela oss eventuella brister hos varan. Vi avgör huruvida varan skall ersättas eller repareras. Vid garantiåtagande ersätter vi bara varans värde.

Vi har ingen skyldighet att, på grund av fel, betala för direkta eller indirekta åsamkade skador eller kostnader.

Rostfritt stål

Rostfria stål är korrosionshärdiga av naturen men rengöring och rutinunderhåll är nödvändigt så att den ursprungliga stålytan bibehåller sina estetiska och korrosionshärdiga kvaliteter. Följande riktlinjer är avsedda att användas av installatörer, fastighetsägare/skötare.
[mer]

 

Svensk lag, tvister

Svensk lag skall tillämpas på träffade avtal. Eventuella tvister i anledning av skedda leveranser skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag och enligt svenska materiella regler. Förfarandet skall äga rum i Stockholm. Utan hinder av detta skiljeavtal äger Pauli Scandinavia rätt att efter eget omdöme vid allmän domstol väcka talan mot beställaren för utfående av klart och förfallen fordran.

 

Annullering

Vid annullering från beställarens sida förbehåller sig Pauli Scandinavia rätten att kräva ersättning på grund av förlorad handelsvinst.

 

Acceptans

Genom att beställa en order hos Pauli Scandinavia accepteras ovan försäljningsvillkor.

 

 

www.pauliscand.se

Slagsta Strand augusti 2012


Sprungmarken:

Sprungmarken:

ETA - Europeiskt Godkännande för HP-produkter

Med det europeiska tekniska godkännandet är användbarhet och tillämplighet oreglerade typer [läs mer]


Sprungmarken:

Kapitelnavigation
Svenska

Sprungmarken:
Technische Zeichnung

Sprungmarken: